• 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Odsherred Løberne

Foreningens hjemsted er Odsherred kommune.

 

 • 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til løb, gang og anden motion, og gøre det muligt for medlemmerne at dyrke dette, samt at tilbyde medlemmerne et socialt fællesskab omkring disse aktiviteter.

Foreningens mål er at leve op til mottoet de 3 S’er fra DGI:

 • Det ska være Sjovt
 • Det skal være Seriøst
 • Det skal være Socialt

Foreningen ønsker at møde medlemmerne på deres niveau, unge som ældre.

 

 • 3 Medlemsskab af

Foreningen er medlem af DGI og DAF

 

 • 4 Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret

foreningens vedtægter.

Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

 

 • 5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen, dette kan gøres med løbende kontingent for 365 dage.

      Stk. 3. Ved udmeldelse vil evt. overskydende kontingent ikke blive tilbagebetalt

 

 • 6 Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.

Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist,

kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.

Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. fore­nings­skadelig virksomhed, giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eks­klusion skal optages som særskilt punkt på dags­ordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stem­me­berettigede medlemmer stemmer herfor.

 

 • 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og facebook sider/grupper.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år har én forældre/-værge pr. familie stemmeret. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6, vedtægtsændringer §12 og foreningens ophør §13. “Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.

Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

samt budget for det indeværende år.

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 2. Valg 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år.
 3. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.
 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleant.
 5. Valg af revisor.
 6. Valg af en revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år. Suppleanter

der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Dirigenten underskriver referatet.

 

 • 8 Bestyrelsen – valg

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt 2 menige bestyrelses medlemmer efter generalforsamlingen.

Konstituerende møde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.

Stk. 2. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige.

Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

 

 • 9 Tegningsret

        Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Stk. 2. Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 25.000,00

kræves hele bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

 

 • 10 Forpligtelser

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 • 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af besty­relsen eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende moti­ve­ret dagsorden, ønsker dette.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat

over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jvf. §7.

Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

 

 • 12 Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.

 

 • 13 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført

dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst

2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 • 14 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig ind-

kaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3. Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, tilfalder foreningens formue beslægtede foreninger i Odsherred kommune.

 

Foreningen er stiftet den 16. januar 2018

Vedtægterne er sidst revideret den: 16. januar 2018